Läkare som antecknar

Kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy

Vår ambition är att våra kunder och övriga intressenter ska känna förtroende för vår personals förmåga och vilja att motsvara bindande krav och förväntningar med rätt kvalitet.

Vår vision är ett samhälle där alla kan få den medicinska hjälp som behövs med expertis och omtanke för att tillhandahålla medicinsk kompetens och redskap som hjälper människor att få rätt vård vid rätt tillfälle.

Våra framgångsfaktorer är att med patientens och personalens bästa som utgångspunkt skall vi med mod att våga prova vara hållbara och respektfullt vinstgivande och tycka om det vi gör.

Vi kommer att genomföra och upprätthålla denna policy genom regelbunden översyn och förbättring av vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.

  • Kunderna skall möta medarbetare med hög kompetens som ger rätt omhändertagande, rätt hälso- och sjukvård i rätt tid som går i linje med lagar, för ordningar och föreskrifter.
  • Vi åtar oss att förebygga och minska vår miljöpåverkan genom att aktivt sälja varor och produkter som ger låga påverkan på miljön. Samt återvinna och källsortera på bästa vis.
  • Vi ska planera transporter väl och sträva efter minskning av bränsleförbrukning.
  • Vi ska utbilda och informera våra medarbetare i kvalitets-miljö och arbetsmiljöfrågor och göra den delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar.
  • Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet där alla individer behandlas jämlikt och med respekt. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt, psykiskt och fysiskt.

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People