Läkare som antecknar

Personuppgiftspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

För MACC People är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

MACC People AB, organisationsnummer 559173-6250, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

En introduktion till Dataskyddsförordningen - Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgiftsbehandling är allt som görs med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det finns olika rättsliga grunder till att vi får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i vårt vårdgivareansvar eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • För att fullgöra våra uppdrag gentemot dig.
  • För arkivändamål av allmänt intresse.
  • För vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.
  • För statistiska ändamål av allmänt intresse.
  • För att ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
  • För att kunna svara på dina inskickade frågor.
  • För att kunna hantera beställningar du gör.
  • För att skicka nyhetsbrev och prenumerationsutskick till dig.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av de anställda i MACC People AB som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Skyldiga att rapportera

I vissa fall har vi också en rapporteringsskyldighet. Det innebär att vi måste lämna information vidare till olika myndigheter, och då kan även relevanta personuppgifter ingå. Detta kan till exempel ske vid misstanke om att barn far illa eller vid en lex Maria-anmälan till tillsynsmyndighet.

IT-leverantörer

För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kommer de att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller eller underhåller våra IT-system. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert sätt.

Tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för behandlingens ändamål. När ändamålet inte längre är aktuellt, till exempel om ett ärende är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering.

Hur skyddas dina personuppgifter?

MACC People AB arbetar kontinuerligt för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi vidtar de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Kontaktinformation

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas i MACC People AB vänder du dig till vårt dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet, MACC People AB, Box 100 88, 100 61 Stockholm
Telefon: 020 247 112
E-post: info@maccab.se

Health & Care

Covid 19-Provtagning

Covid 19-Vaccinering

MACC People